COVID 19 USEFUL INFO FROM DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Annwyl pawb
Yn ystod yr wythnos diwethaf mae swyddogion Cyngor Sir Ddinbych ynghyd a chynghorwyr y Sir, tref a chymuned wedi rhoi rhestr at i gilydd o adnoddau sydd ar gael yn y sir yn ystod y pandemig Covid 19.
Mae’r rhestr ar gael yma https://www.sirddinbych.gov.uk/adnoddaucymunedol)
Mae’r rhestr yn cynnwys gwybodaeth am fusnesau a grwpiau newydd lleol sydd yn cynnig cymorth fel gwasanaeth cludo bwyd, nol siopa a gwasanaethau cefnogaeth eraill. Hefyd mae yn cynnwys linc i amrywiaeth o asiantau cymorth a rhwydwaith sydd yn darparu yn lleol, rhanbarthol a genedlaethol.
Plis, rhannwch y wybodaeth i deulu, ffrindiau a’r gymuned yn gyffredinol.
Rydym yn deall bydd y daflen Excel ddim yn gyraeddadwy i bawb a dim yn hawdd darllen ar rhai dyfais. Mae ein swyddogion yn gweithio ar hyn i ddarganfod ffyrdd eraill o rannu’r wybodaeth, a wnawn ei diweddaru a rhannu mor fuan รข phosib.
Bydd y wybodaeth allweddol yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth rhydych yn teimlo bydd yn ddefnyddiol i’n trigolion cysylltwch trwy e bost community.development@denbighshire.gov.uk

******************************************************************************
Dear all,
Work has been carried out over the last week by Denbighshire County Council Officers with input from County Councillors and City, Town and Community Councils to pull together and map out a list of resources available during the Covid-19 outbreak across Denbighshire.
You can find the list at www.denbighshire.gov.uk/communityresources
The list contains information about local emerging groups and businesses across Denbighshire offering support including information about food deliveries, grocery services and support services. As well as community based information it also contains links to a variety of support agencies and networks which operate locally, regionally and nationally.
Please share this widely with your friends, relatives, neighbours and community.
We are aware that the Excel spreadsheet may not be accessible to all and not easy to access by mobile devices. Officers are exploring alternative ways of sharing this information with ou